Polityka Prywatności (RODO)

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi oraz wykorzystujemy pliki cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.poradnikpacjenta24.pl (dalej „Serwis”).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że:

I. Administrator i Operator Serwisu

Operatorem Serwisu i Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Medorado Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Księcia Janusza I Starego 13h, NIP 1231435804, adres poczty elektronicznej: office@medorado.com.

II. Przetwarzanie danych osobowych

 1. 1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. b. art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. do celów marketingowych.
  3. 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  4. a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  5. b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  6. c. w zakresie i celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a w stosownych przypadkach, w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług,
  7. d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  8. 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  9. a. prawo dostępu do danych osobowych,
  10. b. prawo do sprostowania danych osobowych,
  11. c. prawo do usunięcia danych osobowych,
  12. d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  13. e. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  14. f. prawo do przenoszenia danych,
  15. g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  16. h. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

  1. 4. Kontakt e-mailowy
  2. a. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza udostępnionego w Serwisie), w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
  3. b. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest potrzeba archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne oraz rozpatrywanie ewentualnych przyszłych zapytań, zgłoszeń lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. c. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
  5. 5. Gromadzone dane osobowe nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym, czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym.
  6. 6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to w szczególności takich grup odbiorców jak:
  1. a. firma hostingowa na zasadzie powierzenia;
  2. b. biuro rachunkowe;
  3. c. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu zapewnienia działania strony;
  4. d. firmy, świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora.
  5. 7. W stosunku do korzystających z Serwisu mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  6. 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do zatrzymania danych.

III. Techniki marketingowe

  1. 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
   a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek (plików cookies)w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  2. 2. Operator może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  3. 3. Jeżeli na stronie widnieją piksele Facebooka lub Instagrama oznacza to, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  4. 4. Operator może stosować rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
  5. 5. Operator, w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej funkcjonalności Serwisu może badać zachowania użytkowników i sposób korzystania przez nich z Serwisu, w szczególności poprzez utrwalanie zachowania użytkowników na stronie, w tym kolejność odwiedzanych zakładek lub inne interakcje z zawartością Serwisu. Zebrane w ten sposób dane będą anonimizowane. Utrwalaniu w ten sposób nie będą podlegały wpisywane hasła i inne dane osobowe. Ww. działania mogą być realizowane przez podmioty trzecie na zlecenia Operatora.

IV. Wykorzystanie plików Cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  • 1. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  • o ułatwienia Ci korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  • o późniejszego skojarzenia Cię w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
  • o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb;
  • 2. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • o „sesyjne” - przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • o „stałe” - przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
  • 3. Informacje w żaden sposób nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości.
  • 4. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  • 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
  • 6. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików Cookies, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.